ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MEFA Promt Hungária Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Általános rendelkezések, érvényesség

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a MEFA-Promt Hungaria Kft. (2000 Szentendre, Városkapu u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-084781, adószám: 12463064-2-13) a továbbiakban, mint MEFA (Eladó), valamint az általa értékesített termékeket, kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél, mint vevő, megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. MEFA és a Megrendelő együtt, mint Felek kerülnek említésre. A mindenkori áruszállítások tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezéseken túl, ahol a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései mást nem írnak elő a Felek jogviszonyában a jelen általános szerződési feltételek az irányadóak. Jelen feltételektől eltérő szerződéses feltételekben a Felek csak előzetes írásban kötött megállapodása alapján lehet eltérni. Ilyen megállapodást kizárólag a MEFA önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetője írhat alá. A MEFA alkalmazottai, értékesítői nem jogosultak olyan szóbeli kiegészítő vagy egyéb megállapodásokat kötni vagy biztosítékot adni, amelyek a jelen szerződési feltételek tartalmát meghaladóan MEFA-ra/Eladóra hátrányosak vagy az ÁSZF rendelkezéseivel ellentétesek, Eladóra terhesebbek.

1.2. Jelen ÁSZF visszavonásáig érvényes. Az ÁSZF az Eladó telephelyén és székhelyén kifüggesztve, a www.mefahungaria.hu weboldalon és a MEFA hivatalos termékkatalógusában találhatóak meg. A számla és szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, valamint a termék egyszeri átvételével a Megrendelő az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, és annak tartalmát elfogadja.

2. Rendelés, áruátvétel, kárveszély átszállás

2.1. Az Ügyfél a rendeléseit leadhatja személyesen Eladó telephelyén (2000 Szentendre, Városkapu u. 2.) hétköznap 07:00-15:30 óráig, elektronikus úton a MEFA ügyfélszolgálat elérhetőségén az info@mefahungaria.hu e-mail címen, telefonon a +3626300499 központi számon vagy a területileg illetékes szaktanácsadónál.

2.2. A Megrendelő nevében megrendelést leadhat a cégjegyzékbe bejegyzett képviselő (vezető tisztségviselő) az általa írásban erre kijelölt személy, illetve bárki olyan személy, aki az Eladónál korábban megrendelés ügyében már eljárt és ez ellen a Megrendelő kifejezetten írásban nem tiltakozott.

2.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy Eladó a megrendelt termékek átvételére jogosultnak tekinti a Megrendelő nevében már eljárt mindazon személyeket, akik a 2.2. pont szerint Eladó részére korábbról már ismertek.

2.4. Az Eladó a Megrendelő nevében eljáró vagy a Megrendelő érdekében fellépő szállító azonosítására vagy jogosultságának vizsgálatára nem köteles. Eladó csak a korábbról még nem ismert vagy visszaélés gyanús helyzetben kér külön meghatalmazást, illetve a képviseleti jogosultság igazolásának hiányában az áru kiadását megtagadhatja.

2.5. Általános esetben az áruk átvételének helye az Eladó telephelye. A kárveszély átszállásának időpontja az áru Eladó telephelyén történő átadásának időpontja.

2.6. Az Eladó által történő kiszállítás esetén az Ügyfelek kockázatára történnek, a kárveszély átszállása a Megrendelő telephelyén vagy a Megrendelő által kijelölt címen történő átadás. Csak az Ügyfél kifejezett kérése estén az Ügyfél költségére köt Eladó külön biztosítást a szállítás idejére.

2.7. Ha a kiszállítást Eladó vagy Eladó által megbízott szállító vagy közreműködő végzi, a kárveszély a közreműködő részére történő átadással száll át a Megrendelőre. Amennyiben az árut nem a Megrendelő veszi át, úgy a kárveszély átszállásának időpontja az áru harmadik személynek, fuvarozónak vagy Megrendelő megbízottjának történő átadásának időpontja.

2.8. Ha a bepakolásnál az Eladó alkalmazottai közreműködnek, az a Megrendelő megbízásából és felelősségére történik. Eladó kizárja felelősségét az áru nem biztonságos vagy szakszerűtlen ki, illetve felpakolásából eredő károk vonatkozásában.

3. Felek közötti szerződés létrejötte

3.1. A MEFA által kiadott árajánlatok a közlés dátumától számított 15 napig érvényesek.

3.2. Felek között a megrendelés és annak írásos visszaigazolása alapján a szállítási szerződés létrejön. Ügyfél rendelése vonatkozásában a szerződés létrejöttéhez a MEFA /Eladó kifejezett és írásban adott elfogadása, visszaigazolása szükséges.

3.3. Az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig az Eladó az árun tulajdonjogát fenntartja. A Megrendelő jogosult a tulajdonjog-fenntartással szállított árut a rendes üzletmenet körében harmadik személynek átadni. A Megrendelő azonban már a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a MEFA részére engedményez minden, e jogviszonyból a megrendelő vevőjével szemben fennálló igényét. A MEFA az engedményezést elfogadja. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartással eladott árut a megrendelő feldolgozza, a feldolgozás után az áru tulajdonjoga változatlanul az Eladót illeti a vételár kifizetéséig. Amennyiben a megrendelő a tulajdonjog-fenntartással szállított árut más szállító árujával együtt egyesíti vagy vegyíti, úgy arányosan fennáll továbbra is a szállító tulajdonjoga az egyesített vagy vegyített árun. Amennyiben a tulajdonjog-fenntartással eladott áru feldolgozásra, egyesítésre vagy vegyítésre kerül, úgy a szállító résztulajdonának biztosítása és szavatolása a Megrendelő kötelezettsége. A megrendelő szerződésszegése esetén, különösen, de nem kizárólagosan fizetési késedelem esetén, a MEFA jogosult a szerződéstől való elállásra, miután a fizetésre adott póthatáridő is eredménytelenül eltelt. A Megrendelő ebben az esetben köteles a megrendelt áruk szállító részére történő kiadására, valamint további kártérítés fizetésére Eladó felé. A ki nem fizetett árut a Megrendelő nem zálogosíthatja el, nem adhatja biztosítékként, azzal Tilos sajátjaként rendelkeznie a vételár teljes kiegyenlítéséig.

4. Árak, fizetési feltételek

4.1. A MEFA az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg, melyek az aktuális árlistában megtekinthetők. Az árlistán szereplő árak nettó árak, az árakra a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA minden esetben felszámításra kerül. Az Eladó által közölt árak tekintetében Eladó egyedi megállapodás alapján tud csak adott Megrendelőnek eltérő/kedvezményes árat adni, melyre a MEFA által felhatalmazott alkalmazottak jogosultak. Amennyiben az árfolyam változás az árlista közölt áraihoz képest 5%-os mértékű, valamint az alapanyagárak drasztikus emelkedése eléri vagy túllépi a 10%-ot, akkor MEFA az árváltozás jogát fenntartja és új árlistát készít.

4.2. Az áruk ellenértékét a megrendelés visszaigazolásában közölt fizetési határidőben köteles a Megrendelő kiegyenlíteni.

4.3. Ellenkező megállapodás hiányában a fizetések készpénzben az áru átvételekor vagy előzetesen banki átutalás formájában történnek.

4.4. Fenti főszabálytól eltérő fizetési határidőkre vonatkozó megállapodás hitelbírálat és vételár hitelkeret kikötés mellet, tartós, megbízható partneri kapcsolat esetén lehetséges banki átutalás formájában.

4.5. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidőben történő megfizetési képességét, az Ügyfél pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele, amennyiben az a számla kiállítását megelőzi, az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.

4.6. A fizetési határidő lejártával Megrendelő külön felszólítás nélkül késedelembe esik. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél a Polgári Törvénykönyv 6:155 § szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles. (A késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.) Megrendelő kötelezi magát arra, hogy fizetési késedelme estén Eladó/hitelező számára a felszólításával és a jogérvényesítéssel felmerült valamennyi költségét és kárát is megtéríti. (Inkasszó, ügyvédi költségek, peres és egyéb eljárások költségei.)

5. Szállítási határidők és feltételek, áru átadás-átvétel

5.1. A megrendelést követően Eladó visszaigazolja a megrendelést, a visszaigazolás tartalmazza a várható szállítási határidőt és a szállítási költségeket.

5.2. A MEFA által a szállításra közölt határidők tájékoztató jellegűek és betartásának feltétele, hogy az Eladó beszállítója időben szállítson. Ha a szállítási határidő csúszik, arról Eladó a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A tájékoztatást meghaladóan Eladó a késedelemből eredő károk vagy a meghiúsulás miatti költségek megtérítésére nem köteles és ezek vonatkozásában felelősségét kizárja.

5.3. A szállítási határidő raktáron lévő termékeknél 1-3 munkanap, amennyiben Eladó a rendelés teljesítésére elegendő raktárkészlettel rendelkezik. A fenti határidő a termékkatalógusban csillaggal megjelölt egyedi szállítású termékekre nem vonatkoznak, azok szállítását a MEFA egyedi szállítási határidővel biztosítja.

5.4. A MEFA az áruszállítási szolgáltatást végfelhasználó Ügyfél részére a következő feltételekkel biztosítja:

  • Budapest: 50.000 Ft nettó rend. ért. fölött ingyenes, egyébként: 4.750 Ft+Áfa/cím;
  • Vidék futárszolgálattal (3m-es szálanyagig): 100.000 Ft nettó rend. ért. fölött ingyenes, egyébként: 6.990 Ft+Áfa/cím 20 kg fölött, 3.490 Ft+Áfa/cím 20 kg alatt;
  • Vidék (6m-es szálanyag): 250.000 Ft nettó rend. ért. fölött ingyenes, egyébként: 200 Ft+Áfa/km.

5.5. A MEFA a megrendelt termékeket az alábbi kiszállítási rendnek megfelelően szállítja le Ügyfél részére:

  • Budapesten a 09:00 óráig beérkezett rendelés: kiszállítás aznap 17:00 óráig (250kg-ig);
  • A 09:00 óra után beérkezett rendelés: kiszállítás másnap 17:00 óráig (250kg-ig);
  • Vidékre a 12:00 óráig beérkezett rendelés: kiszállítás lehetőség szerint másnap 17:00 óráig, de legkésőbb azt követő nap 17:00 óráig (250kgig);
  • A 12:00 óra után beérkezett rendelés: lehetőség szerint másnap 17:00 óráig, de legkésőbb azt követő harmadnap 17:00 óráig.

5.6. A MEFA minden esetben köteles a megrendelés adatait tartalmazó szállítólevelet vagy átvételi elismervényt a küldeményhez csatolni.

5.7. A MEFA a megrendelt termékeket a szállítólevél, vagy átvételi elismervény Ügyfél átvételre jogosult alkalmazottja vagy megbízottja általi – nevének feltüntetésével és a cég bélyegzőlenyomatával ellátva, illetve az utóbbi hiányában az átvevő személyi igazolványszámának feltüntetése – aláírása mellett adja át.

6. Áruvisszavétel A MEFA a leszállított és fel nem használt árukat legfeljebb a számla keltétől számított 15 napon belül vevőigény esetén kicseréli, amennyiben a tárgyi termékekre vonatkozó számla, illetve számlák kiegyenlítése megtörtént. A visszaszállítás a Megrendelő feladata az Eladó telephelyére. Az árucsere az újra kereskedelmi forgalomba hozható sértetlen egységdobozok esetén történhet az eladási ár 80%-án, bontott egységdobozok esetén az eladási ár 70%-án, a termékkatalógusban csillaggal jelölt egyedi termékek, a rendelésre gyártott speciális egyedi termékek, a száláruk (menetes szárak és szerelősínek) és építőipari vegyi anyagok (ragasztók, habok, stb.) kivételével. A visszavételi jog gyakorlása a MEFA egyedi döntése, azt az Ügyféllel fennálló bármely jogviszonyban elkövetett szerződésszegés esetén (pl.: ki nem fizetett számlák) megtagadhatja.

7. Szavatosság, felelősség

7.1. Eladó szavatol azért, hogy az általa értékesített termékek megfelelnek a katalógusban és a termék specifikációkba közölt adatoknak és tulajdonságoknak, valamint a kötelező műszaki szabványoknak.

7.2. Eladó a jogszabályokban meghatározott jótállás (garancia) vállalására köteles. Eladó mentesül a jótállási kötelezettsége alól, amennyiben bizonyíthatóan a hiba oka a teljesítése után keletkezett.

7.3. Eladó mentesül, amennyiben a Megrendelő a terméket nem rendeltetésszerűen használta vagy nem szakszerűen, illetve nem a MEFA termékkatalógusban megjelölt műszaki tartalomnak megfelelően építtette be vagy szakszerűtlenül javította vagy kezelte. Eladó nem vállal felelősséget, ha a terméket a Megrendelő harmadik személy részére szakszerűtlenül elvégzett átalakításra, javításra vagy módosításra Eladó előzetes hozzájárulása nélkül átadta.

7.4. A jótállási igény a jótállási határidőben, de csak a termék teljes vételárának kifizetését követően gyakorolható.

7.5. A Megrendelő a jogvesztés terhe mellett köteles az átadást követően megvizsgálni a terméket és esetleges jótállási igényét a hiba észlelését követően 8 napon belül írásban jelezni, a talált hiba és annak körülményei pontos megjelölésével és a Ptk. 6:162. §, 6:168-169. § és 6:173. § szakaszok szerinti tartalommal. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.

7.6. Az Eladó köteles a Megrendelőnek biztosítani, hogy a kifogásolt terméket megvizsgálja, amennyiben a kifogás alapos, Eladó a terméket kicseréli vagy Ügyfél kérésére árleszállítást alkalmaznak. A MEFA a jótállási és szavatossági kötelezettségének teljesítésén túlmenően, a hibás teljesítésből eredő károk, költségek tekintetében a felelősségét az érintett termék nettó értékéig korlátozza.

8. Záró rendelkezések Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései (2013.évi V. törvény) és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az Eladó és Ügyfelei között egyedileg megkötött szerződések rendelkezései eltérhetnek, felülírhatják a jelen szerződési feltételekben rögzített általános szabályokat. Szerződő felek üzleti kapcsolataikban korrektül járnak el egymás érdekeit és üzleti céljait szem előtt tartva, esetleges jogvitákat megkísérelik megegyezéssel rendezni, üzleti kapcsolataikat elszámolással és békés úton bonyolítani. A békés úton nem rendezhető jelen ÁSZF hatály alá tartozó vitás ügyekben mindig az Eladó székhelye szerint illetékes Bíróság jogosult eljárni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. január 03-án lépnek hatályba és az ezt követően megkötött ügyleteknél alkalmazandóak.

2023. január 03.

MEFA-Promt Hungária Kft.

Letöltés PDF formátumban